Съвети на специалиста

В стремежа си да сме от полза на нашите клиенти, тук ще предоставим информация по някои чувствителни теми свързани с експлоатацията и нормативната уредба свързана с асансьорите.

Процедури свързани с асансьорите

новини за асансьори

Асансьорите в България се произвеждат и монтират в съотвествие съответствие с БДС EN 81-20: 2014; EN 81-50: 2014 и Директива 95/16 ЕС въведена с Наредба за съществени изисквания и оценяване съответствието на асансьори и предпазните устройства на асансьори.

Когато е монтиран асансьора, фирмата производител или фирмата монтирала асансьора, подава заявление за Краен контрол.

Краен контрол се осъществява от нотифицираните органи, които назначават приемателна комисия и след това се издава сертификат за съответния асансьор.

Един екземпляр от сертификата, техническата документация и декларация за съотвествие се предават на собственика на асансьора. Той от своя страна в 20- дневен срок от издаване на декларацията за съотвествие, подава заявление за Първоначален технически преглед. Нотифицираният органи вписва в регистъра асансьора и издава Акт за първоначален технически преглед и ревизионна книга.

За пускане в екплоатация, позвателите са длъжни да сключват писменни договори за поддържане, преустройство и ремонт само с вписани в регистъра по чл.36, ал.1, от ЗТИП (закона за технически изисквания към продуктите)лица, като представят Акта за първоначален технически преглед и ревизонна книга.

Прегледи извършвани от нотифицираният орган, регистрирал асансьора.

съвети на специалиста

ПТП- Периодичен технически преглед, се извършва от Нотифирани органи, веднъж на 12 месеца. Прави се проверка на цялата система, дали асансьора фунционира в съотвествие на НБЕТНА(наредба за безопаста експлоатация и технически надзор на анасьори). ПТП трябва да се извърши и при асансьори спрени от експлоатация за повече от 6 месеца. ПТП се извършва след преустройство(подмяна на съществен елемент, който може да промени управлението на асансьора).

Тези прегледи се документират в ревизионната книга на асансьора. Главна Дирекция „Инспекция за държавен технически надзор (ГД“ИДТН“), има право да осъществява проверки на всички асансьори, като следи за безопасната експлоатация.